„Modulair bouwen is nodig om circulaire doelen te halen”

„Modulair bouwen is nodig om circulaire doelen te halen”

Nederland wil in 2050 volledig circulair zijn. Daarom zoeken experts in alle sectoren naar manieren om grondstoffen optimaal te hergebruiken. Ook de bouwsector moet grote stappen zetten naar meer recycling, upcycling en hoogwaardig hergebruik. Om die circulaire doelstellingen te behalen is demontabel bouwen hard nodig. Met name staal biedt daarvoor veel mogelijkheden.

Lees het gehele artikel op NRC.nl

Sociale cohesie versterkt de leefbaarheid in de buurt

Sociale cohesie versterkt de leefbaarheid in de buurt

Om prettig en veilig in een buurt te kunnen wonen is een gevoel van saamhorigheid van groot belang. Sociale cohesie maakt dat mensen in de buurt voor elkaar klaarstaan en elkaar respecteren. Maar in de huidige tijd, zijn onze buurten lang niet zo hecht als vroeger. Hoe zorgen we ervoor dat de sociale cohesie in een buurt weer hoger op de agenda komt te staan?

Dat we in Nederland nog altijd voor elkaar klaar kunnen staan, bleek duidelijk toen het coronavirus twee jaar geleden haar intrede deed in ons land. Er ontstonden massaal acties om elkaar een hart onder de riem te steken en men haalde met regelmaat een boodschap voor kwetsbare buren die door het virus zelf niet naar de supermarkt konden of durfden. Deze sterke sociale basis is dan ook van groot belang, zo stelt Movisie, want als er een vervelende situatie voordoet in een buurt, stad of land wil je er niet alleen voor staan.

Sociale cohesie verwijst naar de mate van verbondenheid en solidariteit binnen groepen en gemeenschappen en telt in feite drie componenten, aldus onderzoekers Bolt en Torrance. Sociale participatie (deelname aan de samenleving), gedeelde opvattingen (normen en waarden) en identificatie/verbondenheid met de gemeenschap. Een hechte sociale cohesie vergroot het sociaal kapitaal (de voordelen die je haalt uit contacten met mensen uit je netwerken) van de mens, zo meldt wijkinontwikkeling.nl. Bewoners hebben daardoor meer toegang tot ondersteuning vanuit hun netwerk. En dat vergroot ook het veiligheidsgevoel in de buurt, zo blijkt uit onderzoek van de WRR. Ook wordt gedacht dat contacten, netwerken en ontmoetingen bewoners activeren en aanzetten tot meer informele sociale controle en daarnaast is men ook meer bereid elkaar te helpen. De kracht van sociale cohesie zit hem dan ook in het vergroten van solidariteit tussen bewoners.

De vraag die dan rest is natuurlijk hoe we dat precies kunnen doen. Volgens wijkinontwikkeling.nl begint dat bij een gedegen wijkplan waarin sociale cohesie centraal staat. Deze plannen worden gemaakt in samenwerking met de buurt en staan of vallen dan ook met de betrokkenheid van de wijkbewoners. Zij moeten samen mee willen doen en hun verantwoordelijkheid durven en mogen nemen voor de leefbaarheid in hun eigen buurt. Het opstellen van een wijkplan is hiervoor een mooi begin. Aan overheden dan ook de taak om buurtbewoners te betrekken bij het plan, zodat zij met elkaar in contact komen en samen initiatief nemen in de wijk.

Belangrijk daarbij, zo bleek uit onderzoek van Movisie, is dat deze initiatieven klein, behapbaar en vrijblijvend gehouden worden. Door dingen te organiseren voor de wijk, zoals een discoavond voor jongeren, houd je het laagdrempelig waardoor men zich niet gedwongen voelt, maar ze elkaar wel kunnen ontmoeten. Dat we dit soort ontmoetingen koesteren, werd dan ook extra duidelijk tijdens de coronacrisis, toen men buiten, op eigen stoep samenkwam om gezellig samen een kopje koffie te drinken op afstand.

Ook accommodaties en buitenruimtes zijn onmisbaar voor het creëren van saamhorigheid in de wijk, stelt Movisie. Buurtcentra, parken, pleinen en buurttuinen zijn bij uitstek plekken waar buurtbewoners samen kunnen komen en gemeenten moeten dan ook nadenken over de inrichting van deze ruimten om sociaal contact te bevorderen. En dat hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn. Het plaatsen van een zitbankje bij een uitlaatplek kan al voldoende zijn.

En in de huidige tijd kunnen online initiatieven natuurlijk niet ontbreken. Ook hier zagen we tijdens de coronacrisis een enorme stijging van. Zo waren er online platformen waar mensen een wandelmaatje konden vinden of iemand die boodschappen voor hen kon halen als zij zelf in quarantaine zaten. Wel is het belangrijk dat hierbij rekening gehouden wordt met mensen die digitaal minder vaardig zijn. Gemeenten moeten dus inzetten op zowel online als offline activiteiten.

Beleidsmakers hebben een belangrijke taak om de juiste randvoorwaarden voor sociale cohesie te scheppen. Sociaal werkers zorgen er op hun beurt dan weer voor dat iedereen in de buurt hierbij betrokken wordt en gehoord wordt. Zo wordt de sociale cohesie in de buurt versterkt en dat kan sterk bijdragen aan de leefbaarheid in de wijk, waardoor problemen, zoals ruzies maar ook onveilige situaties in de buurt, voorkomen worden.

 

Bron: Contentway

‘Corona zet duurzaamheid in de versnelling’

‘Corona zet duurzaamheid in de versnelling’

In gesprek met projectontwikkelaar Richard van Kranenburg over de vraag van starters en de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van wonen.

Zorgdragen voor een duurzame samenleving

De spanning op de woningmarkt voor starters is groot. We lezen in het onderzoek van Abel van Dijk uit 2020 dat er 30 procent meer inwoners tussen de 20 en 30 jaar uit Altena vertrokken zijn dan in de rest van Brabant. (CBS 2019) Één van de oorzaken is dat er geen betaalbare huizen voor starters te vinden zijn. Jammer, nu juist een gedeelte van de week werken op afstand een reële blijvende optie is geworden. Om een duurzame samenleving te behouden is een gevarieerde leeftijdsopbouw van cruciaal belang.

“In Altena koopt men graag een woning, hardwerken en sparen ligt hier ten grondslag aan.”

 

Inspelen op de behoefte en inspireren voor keuzes 

De behoefte naar meer woningen is fors.De tijd dringt dat er voldoende nieuwe woningen worden gerealiseerd met name voor senioren en (her)starters. Als projectontwikkelaar volgen wij de trends en ontwikkelingen op het gebied van vernieuwend wonen op de voet. Om de nieuwe ontwikkelingen beter op de veranderende vraag aan te laten sluiten zijn wij constant in gesprek met woningzoekenden.  Wij zien genoeg geschikte locaties voor woningen binnen Altena met aansluiting op de lintbebouwing. Bovendien stijgt de vraag naar andere vormen van wonen. 

 

“Wonen met bewegingsruimte is waardevol, corona heeft dit alleen maar versterkt.” 

 

Waar moeten we aan denken bij nieuwe woonvormen?

Het aantal alleenstaanden en de behoeften naar samen zijn neemt toe waardoor collectieve woonvormen uitermate geschikt lijken te zijn. Neem bijvoorbeeld het hofjesconcept of het meergeneratiewonen.  De aandacht binnen deze vernieuwende woonvormen ligt bij de community.  Het wonen gaat gecombineerd met het omkijken naar elkaar.  Een gezamenlijke tuin of auto is hierbij heel goed denkbaar.  Door verschillende doelgroepen samen te brengen kunnen senioren langer zelfstandig blijven wonen. Naast het sociale aspect is er ook ruimte voor vrijheid en rust. Dit past in Altena met haar sterke maatschappelijke cohesie. 

https://baxvankranenburg.nl/duurzame-woonvormen/ 

 

Ruimte = vrijheid 

 

Waar ligt jullie aandacht in aanvang van een project?

Bij een nieuwbouwinitiatief gaan wij als ontwikkelaar met belanghebbende partijen in gesprek. Samen inventariseren, waar liggen de behoeften en wat zijn de mogelijkheden. Als projectontwikkelaar ben je als het ware de spin in het web.Je probeert in te spelen op de vraag van de eindgebruiker en de bestaande leefomgeving, overheden, architecten,  bouwers en makelaars. Creatief denken is hierbij een belangrijke succesfactor van het project. De behoeftes van de klant en de wettelijke mogelijkheden op die plek zijn leidend.  Denk naast een duurzaam bouwpaspoort, waar parkeergelegenheid, veel groen en  minder verstenen een grote rol spelen. 

 

“Het is een feestje om te werken midden in het rivierengebied aan de rand van de Biesbosch en de Loonse en Drunense duinen binnen fietsafstand.”